دلم گرفته

بچــــه که بودم فکـــر میکردم فقـــط زنبــــورها نیش میزننـــد بـــــــزرگ شدم دیـــدم،
شنیـــدم، رفتــــم، آمـــدم و یــــاد گرفتــــم نــــه، آدمها هم نیــــش میزننـــد هر چقـدر
صمیــــــمی تر، عزیزتر نیششـــان ســـــمی تــــر !


نوشته شده در چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 13:23 توسط mohamad| |

مــَטּ هَموטּ בخترهـ בیوونـﮧ ایمـ کـﮧ هیچوَقت عَوَض نمیشـﮧ...


هَمونی کـﮧ هَمــﮧ باهـاش خوشــــحالـَטּ ، امــا کسی بآهـآش نمیمونــﮧ...


هَمونی کـﮧ مُواظبــﮧ کسی نـآراحَت نَشـــﮧ ، امـآ هَمــﮧ ناراحَتش میکنـَטּ...


همونی کـﮧ تکیـﮧ گـآه خوبیــﮧ ، امآ واسَش تکیــﮧ گآهی نیستـ ...


هموטּ کــــــﮧ هَمیشــﮧ بهش בُروغ میگـَטּ ، امــآ اوטּ بآورش میشـــــﮧ....


آرهـ هموטּ...
 

 

نوشته شده در چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 13:19 توسط mohamad| |

ببار باران خیلی وقت است که…
دلم هوای خودم راکرده…
ببار…
میخواهم کمی با خودم قدم بزنم…!!! 
 
 

 

نوشته شده در چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 13:17 توسط mohamad| |

اگر تلخ مینویسم،


ببخش دست من نیست!


این دست ها که خالی میشود از دستهات


جز تلخ نویسی کار دیگری نمیدانند...


وقتی که نیستی


چشمهات زل میزنند به چشمهایم


پلک نمیزنم


لعنتی


همیشه کم دارمت... 

نوشته شده در چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 13:13 توسط mohamad| |

بگذاریدقلم بنویسد باردیگر........

بالهارابگشایید آسمان ابی ست

بگذاریدقلم بنویسد

یاکه اصلافریاد

چترهارابازکنید

بگذارید

جغدهاتماشابکنند
نوشته شده در چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 13:3 توسط mohamad| |بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم
........
نوشته شده در چهارشنبه یکم بهمن 1393ساعت 13:1 توسط mohamad| |

گاهی حــــرف ها وزن ندارد …


ریتم ندارد …


آهنگ ندارد …


اما خوب گوش کن …


درد دارند …

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 18:59 توسط mohamad| |


☆ハート★ のデコメ絵文字 برایم ڪــَـف زدند . . . در آغوشـَـم گرفتند،
☆ハート★ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 تایید و تشویقــَـم ڪردند .. ڪـہ آخــر فرامـــوشت ڪــردم 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 دیگر تا ابـد بر لـَـبانم لبخنـدے تــَـصنعـے مهمـاטּ است 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 اما بیــטּ ِ פֿـــودمـاטּ باشــد، 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 
。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字 هنــوز تنهـــا دلـبـَـرڪــَـم تـــはーと のデコメ絵文字ــو هسـتــے 。◇・゜*かわいい*゜。◇ のデコメ絵文字


http://uploadax.com/images/56748852442468671744.gif

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم آذر 1393ساعت 18:51 توسط mohamad| |آری مرد هم ناز میکند

وقتی دستهای عشقش را می گیرد

وقتی در بغل تو آرام می گیرد

و در سکوت نفس های تو چشمهایش را می بندد

آری مرد هم ناز می کند

وقتی از درد هایش با تو می گوید

وقتی از رازهایش می گوید

وقتی تو را عاشقانه می پرستد

" آری مردها هم قلب دارند
........ "
نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:56 توسط mohamad| | خدایا...

به من بیامو ز که دوست داشتن بازی دل نیست...

بلکه
........


" یک حس پاک است"

بیاموزم دل کسی رو به بازی نگیرم

دل شکستن هنر نیست

دل به دست آوردن یه شاهکار است
نوشته شده در جمعه هفتم آذر 1393ساعت 12:49 توسط mohamad| |